- COMISIILE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL PE DOMENII DE ACTIVITATE

I. Comisia de buget, finante, prognoze, dezvoltare economică, strategii, integrare europeana.

Analizeaza si avizeaza:
- propuneri privind bugetul local, formarea, administrarea, executarea acestuia;
- virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare
- împrumuturile si contul de încheiere a exercitiului bugetar
- stabilirea de impozite si taxe locale, precum si taxe speciale pe timp limitat în conditiile legii.
-mijloacele materiale si financiare necesare în vederea realizarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism cu privire la orasul Baia Sprie
- alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de apararea împotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase
- propuneri privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine,cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari servicii sau proiecte de interes public local
- conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea împotriva incendiilor si protectie civila, de sub autoritatea consiliului local
- alte atributii care deriva din acte normative ulterioare

II. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, urbanism, amenajare teritorială, lucrări publice, disciplină în construcţii, protectia mediului.
 

Analizeaza si avizeaza:

- propunerile privind planurile de organizare, amenajare si de dezvoltare urbanistica a orasului si masurile necesare realizarii acestora
- documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism
- propunerile privind documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local
- masurile necesare pentru construirea, întretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a întregii infrastructuri apartinând cailor de comunicatii de interes local
- masurile privind contribuirea la conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de arhitectura
- propuneri privind administrarea domeniului public si privat al orasului
-propunerile privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica precum si a serviciilor publice de interes local
- propuneri privind vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a orasului
- cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea realizarii în comun a unor actiuni, lucrari sau proiecte de interes public local
- masurile privind refacerea si protectia mediului înconjurator în scopul cresterii calitatii vietii - masurile de contribuire la protectia parcurilor si rezervatiilor naturale - alte atributii care deriva din acte normative ulterioare
 

 

III. Comisia juridica, aparare si ordine publica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectie civila si protectie speciala, invăţământ, cultură, sport, turism, relaţii mass-media, ONG-uri
Analizeaza si avizeaza:

- propuneri privind cheltuielile institutiilor de învatamânt
- propuneri privind preluarea si gospodarirea patrimoniului unitatilor de învatamânt
- propuneri privind proiecte sau programe care vizeaza învâtamântul, cultele, cultura minoritatile
- propuneri privind buna functionare a institutiilor de educatie, învatamânt, cultura
- organizarea de activitati stiintifice, culturale artistice
- propuneri care vizeaza sustinerea unor actiuni specifice de interes comun
- propuneri privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI
- propuneri de atribuire sau schimbare în conditiile legii a denumirii de strazi, de piete si de obiective de interes local.
- alte atributii care deriva din acte normative ulterioare