Acasa

Anunt organizare concurs post vacant bibliotecar

Postat de Administrator (admin) on Jan 23 2015
Acasa >>

Având în vedere pervederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările  și completările ulterioare ,  Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a postului vacant sau temporar vacant conrespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

Primăria Oraș   Baia Sprie 

Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar  IA personal contractual,  din cadrul Bibliotecii oraș Baia Sprie  

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Oraș  Baia Sprie  P-ța Libertății nr. 4 și  va consta din 3 etape succesive după cum urmeză: selecția dosarelor  de înscriere, proba scrisă și  interviul.

                 Concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar  IA din cadrul Bibliotecii oraș Baia Sprie  , va avea loc  în data de  24 februarie 2015 ora 10 - proba scrisă iar interviul in data de 26 februarie .2015

În termen de 20 de zile de la data afisării  anunțului,  respectiv până la data de  12.02.2015,   candidații   vor depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Oraș  Baia Sprie  dosarul  de concurs  care va cuprinde obligatoriu

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice

organizatoare;
             b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor  specifice;

 d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care să ateste vechimea în muncă în meseria și /sau în  specialiatea studiilor

              e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
         f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
          g) curriculum vitae;

  Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Condițiile  de  participare: 

- condiții generale: sunt cele prevăzute de art. 2  din HG. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sautrepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

- condiții specifice:

-          Studii superioare absolvite cu diploma de licență

-          Diplomă/certificat de absolvire a unul curs de lungă sau scută durată de  biblioteconomie

-          vechime minim 5 ani , de preferat experiență în domeniu de bibliotecar

-          cunostinte avansate de operare pe calculator 

Bibiografia stabilită; Legea 53/2003 codul muncii republicat cu modifidările si completarile ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația locală cu modificările și completările ulterioare, Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual cu modificările și completările ulterioare, Legea 334/2002 privind bibliotecile, republicată’ cu modificările și copletările ulteriare;  Ordinul 4626/2005privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate si de taxare a serviciilor si a nerespectarii termenelor de restituire a publicatiilor imprumutate din bibliotecile cuprinse in reteaua invatamantului, precum si a Precizarilor privind calculul valoric al acestor documente ;Ordinul 2249/2009 pentru aprobarea formularelor tipizate generale de biblioteca

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Oraș  Baia Sprie și la nr. de telefon: 0262-262303 compartimentul resurse umane.

PRIMAR

PASCA DORIN VASILE 

Ultima modificare: Jan 23 2015 at 7:28 AM

Inapoi

Comentarii

Nu s-au gasit comentarii

Posteaza comentariu